foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9

Ludzas jauniesi2019. gada 25. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākuma organizatori ir biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām.

 Aptuveni simts jaunieši no  Latgales dažādām pašvaldībām (Ludzas, Balvu, Daugavpils novadiem) tikās Daugavpilī, lai apspriestu tiem svarīgas tēmas un veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem – deputātiem, pašvaldību darbiniekiem un iestāžu vadītājiem.

Tikšanās gaitā ar pieaicinātiem ekspertiem tika apspriestas jauniešu idejas kultūras, izglītības, komunikācijas, veselības, nodarbinātības un daudzās citās jomās, kā arī izstrādāti jauni priekšlikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai 2021.-2027. darbam ar jaunatni. Diskusijā Latgales jaunieši pārrunāja savas vēlmes un izvirzītās prioritātes, diskutēja par iespējām Latgali padarīt jauniešiem pievilcīgāku – ko var darīt paši jaunieši un kāds atbalsts nepieciešams pašvaldību, reģiona un valsts līmenī.

Jau 2018. gada rudenī DNVOAC rīkoja 6 vietējā līmeņa diskusijas Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā un Ludzā, pulcējot 321 dalībnieku, tai skaitā 34 pašvaldības un Saeimas deputātus.

Ludzas jauniesi 2

Diskusiju gaitā varēja secināt, jaunieši apzinās reģiona pašvaldību piedāvātās iespējas, taču nespēj konkurēt ar citiem, tai pašā laikā jaunieši arī izprot, ka attīstīt kā dzimto pagastu, tā novadu un reģionu kopumā ir pašu rokās. Taču kā klupšanas akmeņus jaunieši saredz komunikācijas trūkumu ar lēmumpieņēmējiem, jauniešu vēlmju neizzināšanu un jauniešu neiesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos. Diskusijās tika uzsvērts, šobrīd daļā no pagastiem un novadiem joprojām pietrūkst lietderīga laika pavadīšanas iespēju, t.sk. arī dažādības piedāvāto sporta veidu. Jauniešiem trūkst motivācijas un zināšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī trūkst izpratnes par uzņēmējdarbības īstenošanu, pieejamajām iespējām, kā arī prasmi apgūt un apieties ar piešķirto finansējumu.

Diskusiju rezultātā tapuši  125 priekšlikumi, kuriem būs būtiska loma, izstrādājot Latgales reģiona attīstības stratēģiju darbam ar jaunatni.

Izvērtējot diskusiju rezultātus un uzkrāto darba pieredzi ar jaunatni reģionā līdz šim, noslēdzošais projekta “Civis novus” pasākums – reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem” – tika vērsts ar skatu nākotnē un to soļu plānošanu, kas ļautu Latgales reģionu jauniešiem padarīt pievilcīgāku. Izstrādātie ieteikumi tiks iesniegti kā vietējo pašvaldību vadītājiem, tā arī Latgales plānošanas reģionam.

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Informācija apkopota pēc Latgales plānošanas reģiona sniegtās informācijas

Sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste S.Binovska

 

 

© 2020 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.